systemy audiowizualne

★ Cyfrowa Szkoła - doradzimy jaki sprzęt wybrać

★ Cyfrowa Szkoła - doradzimy jaki sprzęt wybrać 2012-04-13 17:31:16

Cyfrowa Szkoła to program pilotażowy MEN, który obejmie ok. 400 publicznych szkół podstawowych ze wszystkich województw. Nauczyciele i uczniowie otrzymają nowoczesne pomoce dydaktyczne sfinansowane przez rząd, w tym:

* przenośne komputery
* tablice interaktywne
* rzutniki
|
* drukarki
* skanery
* projektory
* ekrany
* routery
* głośniki
* wizualizery
* sieciowe urządzenia wielofunkcyjne

Program Cyfrowa szkoła będzie realizowany od marca 2012 r. do sierpnia 2013 r. Jest programem pilotażowym dla wieloletniego programu, który stanowi kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej. Obejmuje ono cztery obszary:

* e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK,
* e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników,
* e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
* e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych

Głównym celem programu pilotażowego, skierowanego do uczniów klas IV szkoły podstawowej, jest wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji. Realizację takiego programu planuje się na lata 2013-2016. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. Na realizację programu pilotażowego przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln. zł.


Dofinansowanie

W zależności od liczby uczniów szkół w roku szkolnym 2012/2013, maksymalna kwota wsparcia finansowego dla szkoły będzie wynosić w odniesieniu do:

1. Szkół, w których uczy się do 100 uczniów (szkoły małe) – do 90 tys. zł;
2. Szkół, w których uczy się od 101 do 300 uczniów (szkoły średnie) – do 140 tys. zł;
3. Szkół, w których uczy się 301 i więcej uczniów (szkoły duże) – do 200 tys. zł.Udział własny organu prowadzącego to minimum 20%  wartości dofinansowania  z budżetu państwa.


Kto występuje o dofinansowanie?

Dyrektorzy szkół, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub rady szkoły, występują do organów prowadzących z wnioskiem  o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w terminie do dnia 18 kwietnia 2012 r.


Pozostałe terminy :

1. Złożenie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących wniosków o udział w programie – do 18 kwietnia 2012 r.
2. Złożenie do wojewodów przez organy prowadzące wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – do 30 kwietnia 2012 r.
3. Kwalifikacja wniosków przez wojewodów i przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o łącznej wysokości przyznanych kwot wsparcia finansowego wraz z kopią protokołów z postępowania kwalifikacyjnego – do 14 maja 2012 r.
4. Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej w podziale na poszczególne województwa, zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa – do 21 maja 2012 r.
5. Przedłożenie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez wojewodów wniosków o zwiększenie budżetu, z podaniem klasyfikacji budżetowej – do 25 maja 2012 r.
6. Wykorzystanie przez organy prowadzące wsparcia finansowanego do 31 grudnia 2012 r.
7. Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące – do 15 stycznia 2013 r.
8. Przekazanie przez szkoły organom prowadzącym sprawozdań z realizacji zadań polegających na wdrożeniu TIK w proces nauczania, określonych w pkt VI.3 programu – do 10 czerwca 2013 r.
9. Przekazanie wojewodom przez organy prowadzące sprawozdań z realizacji programu – do 30 czerwca 2013 r.
10. Przekazanie przez wojewodów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań z realizacji programu – do 15 lipca 2013 r.
11. Analiza i ocena efektów realizacji programu – do 31 sierpnia 2013 r.


PO WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROSIMY ZGŁASZAć SIE DO NASZYCH HANDLOWCÓW.
Pozostałe aktualności


Interesują mnie :

Projektor i/lub Ekran projekcyjny

Monitor Dotykowy /

Zestaw interaktywny

System wyświetlania treści Digital Signage, Monitory wielkoformatowe

Ściana video wielomonitorowa / Ściana LED

System rezerwacji sal

System prezentacji bezprzewodowej

System dystrybucji sygnałów AV / Sterowanie z panelu dotykowego

Nagłośnienie

System konferencyjny

Wideokonferencja

Akcesoria audiowizualne / Inne urządzenia AV

Zakup urządzeń wraz z instalacją
Akceptuję polityke prywatności
Chcę pierwszy/-a otrzymywać: nowości branżowe, informacje o cenach specjalnych, informacje o promocjach.
X

Sklep korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.